fbpx

ข้อตกลงการใช้บริการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

 

ชีวี เว๊บไซต์ และแอปพลิเคชันฯที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แอปพลิเคชันฯ”) เป็นของและบริหารงานโดย บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือบางกรณีอาจเรียกว่า “เรา”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนและตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ตามทะเบียนเลขที่ 0105559074747

 1. ข้อความเบื้องต้น

ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (หรือ TOU) เป็นสัญญาระหว่างคุณและบริษัทฯ เอกสารฉบับนี้ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่คุณตกลงว่าจะปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการแอปพลิเคชันฯ และบริการหรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการฯ”)

 

การที่คุณเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันฯ นั้นหมายความว่าคุณได้ตกลงที่จะถูกผูกมัดโดยข้อตกลงการใช้บริการนี้ และข้อความใดๆ ตลอดจนนโยบายที่ปรากฏในเว็บไซต์ทุกข้อ หากว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวไม่ว่าข้อใด คุณมีสิทธิที่จะไม่ใช้แอปพลิเคชันฯ หรือไม่เข้ารับบริการฯ

 

ภายใต้บังคับของข้อ 23 การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นเหตุให้เราสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเราไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินที่คุณชำระมาแล้ว และไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

 1. เนื้อหา

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ทำการวินิจฉัยเพื่อรักษาโรค การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือการรักษาอื่นใดอันมีลักษณะตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทยผ่านทางแอปพลิเคชันฯ หรือการให้บริการใดๆ ของบริษัทโดยเด็ดขาด

 

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันฯ หรือถูกแสดงผ่านการให้บริการฯ หรือการติดต่อสื่อสารใดที่บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับแพทย์ที่ได้รับอนุญาต พยาบาล นักโภชนาการ ตลอดจนผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพซึ่งให้บริการผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “ผู้ให้บริการฯ”) เป็นสิ่งที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้ขึ้นตามกฎหมายไทยไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

แอปพลิเคชันฯและบริการฯ ไม่อาจทดแทนการวินิจฉัย การรักษาโรค การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายได้ คุณตระหนักว่าการใช้ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันฯ หรือการให้บริการฯ รวมถึงการเชื่อถือในความสามารถของผู้ให้บริการฯ นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้น คุณจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเองว่าผู้ให้บริการฯ นั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหรือได้รับอนุญาตให้ทำการวินิจฉัยรักษาโรคหรือให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตามหลักวิชาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ในกรณีที่คุณเกิดข้อสงสัย คุณควรจะติดต่อกับแพทย์ที่คุณทำการตรวจรักษาอยู่ (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นแพทย์ผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบแพทย์และคนไข้กับคุณ) ทันที

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ให้บริการฯ รายใดขาดคุณสมบัติ โปรดแจ้งเราผ่านทาง contact@chiiwii.com ทันที โดยเรามีดุลพินิจ (แต่ไม่ได้ถูกบังคับ) ที่จะลบข้อมูลของผู้ให้บริการฯ นั้นจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันฯ

 

 1. ขั้นตอน/สินค้า/บริการ

แอปพลิเคชันฯ เป็นเครื่องมือในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพออนไลน์ (Telehealth) ตลอดจนการให้คำปรึกษาและข้อมูลออนไลน์เท่านั้น

 

คุณรับทราบและเข้าใจว่าขั้นตอน สินค้า บริการ และเครื่องมือซึ่งถูกกล่าวถึงและ/หรือโฆษณาบนแอปพลิเคชันฯ และบริการฯ นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้กับบุคคล ผู้ป่วย ลูกค้าทุกๆ คน อีกทั้ง ไม่อาจใช้ได้กับการรักษาพยาบาลในทุกกรณี คุณตระหนักว่าอาการบางอย่างนั้นไม่อาจที่จะได้รับคำแนะนำผ่านการให้คำปรึกษาทางไกลได้ ดังนั้น คุณควรที่จะไปพบและขอคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พยาบาล หรือนักโภชนาการเสมอหากว่าคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถอธิบายหรือสื่อสารถึงความต้องการผ่านการให้บริการของเราหรือไม่ หรือหากว่าคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับคำปรึกษาที่ได้รับจากเราในกรณีที่มีความแตกต่างไปจากคำแนะนำที่คุณได้รับจากช่องทางอื่น

 

เราไม่รับประกันความมีประสิทธิภาพของขั้นตอน สินค้า บริการ และเครื่องมือ ที่ปรากฏในเวบไซต์หรือแอปพลิเคชั่นฯในทุกกรณี คุณมีหน้าที่ต้องใช้วิจารณญาณในตัวสินค้าและ/หรือบริการผ่านทางแอปพลิเคชันฯ ไม่ว่าโดยทางโฆษณา การสนับสนุน และผู้เข้าร่วมในการให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ เราไม่อาจรับประกันได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนั้นจะมีความเหมาะสมกับบุคคลทุกๆ คน และเราไม่ได้ให้ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ และความสำเร็จของบริการฯ

 

คุณไม่ควรที่จะใช้บริการของเราในกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีที่คุณทราบว่าจำเป็นต้องมีการตรวจรักษาทางกายภาพ

 

 1. ไม่อนุญาตให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยขึ้น

โดยสอดคล้องกับข้อตกลงการให้บริการข้อ 2. เราไม่อนุญาตให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ตามกฎหมายขึ้นในการใช้แอปพลิเคชันฯ หรือการให้บริการฯ โดยเด็ดขาด

 

โดยสอดคล้องกับข้อตกลงการใช้บริการข้อ 2. เราไม่อนุญาตให้มีการวินิจฉัยรักษาโรค การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือการรักษาใดๆ ตามนิยามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทยโดยเด็ดขาด

 

การกระทำใดๆ ของผู้ให้บริการฯ ในแอปพลิเคชันฯ ตลอดจนการใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้นเป็นไปเพื่อการรับและส่งมูลที่เป็นประโยชน์แก่สุขภาพเท่านั้น แอปพลิเคชันฯ และบริการของเราไม่ใช่และไม่อาจถูกใช้แทนการให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวนิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาลได้

 

 1. การให้คำแนะนำทางการแพทย์

คุณสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันฯ ในการถามคำถาม และค้นหาข้อมูล ตลอดจนคำตอบใดๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ คุณสามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการฯ ผ่านทางการสนทนาที่เป็นส่วนตัว

 

โปรดตระหนักว่าการให้คำแนะนำทางการทางแพทย์ การให้คำแนะนำด้านพยาบาล ตลอดจนด้านโภชนาการ (ที่ไม่ใช้การกระทำใดอันมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยหรือรักษาโรคตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทย) อาจทำได้อย่างจำกัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การให้คำแนะนำดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการฯ แต่เพียงผู้เดียวและไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าในทางใดๆ

 

คุณเข้าใจและยอมรับว่าแอปพลิเคชันฯ บริษัทฯ และผู้ให้บริการฯ นั้นไม่ได้มีการกระทำใดๆ อันมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยและรักษาโรคตามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทย แอปพลิเคชันฯ นี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการเลือกโดยตัวคุณเอง เราเชื่อมั่นว่าคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองโดยอาศัยข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ที่ได้ทำการตรวจรักษาคุณจริงๆ ประกอบ

 

แอปพลิเคชันฯ ผู้ให้บริการฯ และบริษัทฯ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแพทย์หรือพยาบาลของคุณ ในกรณีที่คุณเข้ามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ คุณเข้าใจว่าผู้ให้บริการนั้นไม่ใช่แพทย์และคุณตกลงที่จะไม่ใช้แอปพลิเคชันฯหรือบริการของเราแทนที่การเข้ารับการตรวจรักษากับแพทย์ของคุณ เราแนะนำให้คุณใช้คำแนะนำที่ได้จากแอปพลิเคชันฯ ควบคู่ไปกับแพทย์หรือผู้ที่ให้คำปรึกษาทางการแพทย์กับคุณในทางกายภาพเสมอ

 

ผู้ให้บริการฯ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องได้รับการให้คำแนะนำโดยพบเจอตัวหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ให้บริการฯ มีการวินิจฉัยที่ผิดพลาด หรือละเลยการกระทำใดๆ

 

คุณตระหนักว่ากิจกรรมที่ได้ทำลงในแอปพลิเคชันฯ นี้ไม่ใช่การจ่ายยา และการให้คำปรึกษาในที่นี้ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างแท้จริง และไม่อาจใช้เพื่อการตรวจทางกายภาพ ตลอดจนการให้การรักษาได้

ห้ามใช้แอปพลิเคชันฯหรือบริการเพื่อวินิจฉัยหรือรักษาอาการเจ็บป่วย

 

ห้ามใช้แอปพลิเคชันฯหรือบริการในกรณีฉุกเฉินหรืออาจเป็นกรณีฉุกเฉิน

 

 1. ความยินยอม

(1) ภายใต้บังคับของข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ของข้อตกลงนี้ Teleheath เป็นการให้บริการด้านสุขภาพซึ่งใช้การทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีภาพและเสียง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการฯ นั้นไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันทางกายภาพ ตลอดระยะเวลาที่คุณได้รับบริการนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ และข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของคุณอาจถูกนำมาใช้ผ่านทางการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีภาพและเสียง และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอื่นใด นอกจากนี้ ผู้ให้บริการฯ อาจขอตรวจร่างกายของคุณเพื่อประกอบการให้คำปรึกษาตามความสมัครใจของคุณ

 

(2) คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการนี้แทนที่การรักษาพบาบาลกับแพทย์หรือพยาบาลของคุณ และคุณตกลงที่จะขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินหรือขอให้มีการตรวจในภายหลังในกรณีที่ผู้ให้บริการได้แนะนำให้คุณดำเนินการดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดที่มีความจำเป็น โดยคุณจะไม่หยุดขอคำปรึกษาจากแพทย์ของคุณตามที่ได้รับคำแนะนำ เราอาจจะกำหนดการติดตามผลการดูแลผ่านทางแอปพลิเคชันฯหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายอื่น ประโยชน์ประการหนึ่งที่คุณจะได้รับจากบริการของเราก็คือการเข้าถึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่าการให้บริการนี้มีความเสี่ยง เช่น

(ก) ข้อมูลที่ถูกส่งนั้นอาจไม่เพียงพอ (เช่น กรณีภาพที่ส่งมาขาดความละเอียด) ให้ผู้ให้บริการสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

(ข) ความล่าช้าของการประเมินหรือการรักษาอาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ในกรณีนี้ คุณอาจได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอื่น

(ค) การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอย่างครบถ้วนอาจก่อให้เกิดการแพ้ยาหรือการแพ้อื่นใด ตลอดจนการตัดสินที่ผิดพลาดได้

(ง) แม้ว่าระบบอิเลคทรอนิคส์ที่เรามาใช้จะได้รวมเอาเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของซอฟท์แวร์เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพก็ตาม อย่างไรก็ตาม ระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าวอาจล้มเหลวและก่อให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลได้

(2)โดยการยอมรับข้อตกลงการใช้บริการนี้ คุณเข้าใจและยินยอมในสื่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสามารถมีความคาดหวังในประโยชน์ที่จะได้รับ แต่เราจะไม่รับประกันผลไม่ว่าในกรณีใดๆ

(ข) ผู้ให้บริการมีดุลยพินิจที่จะวินิจฉัยว่าบริการอาจจะไม่เหมาะสมกับการรักษาที่จำเป็นกับคุณ และในกรณีนี้ผู้ให้บริการอาจจะไม่ให้บริการ Telehealth ในกรณีนี้

(ค) ในกรณีที่เป็นการรักษาทางจิต คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการเกี่ยวกับวิธีการในการรักษา เทคนิคที่จะถูกใช้ ระยะเวลาในการรักษา (หากทราบ) และโครงสร้างค่าธรรมเนียม โดยคุณมีสิทธิที่จะขอความเห็นจะผู้ให้การรักษาคนอื่นและมีสิทธิที่จะยกเลิกการรักษาตลอดเวลา

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และข้อมูลอื่นใด

คุณเข้าใจและตกลงว่าถ้าคุณเลือกที่จะใช้แอปพลิเคชันฯ และบริการฯ ผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่คุณรวมถึงบริษัทฯ และบุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมายมีสิทธิที่จะเห็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

 

คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และเข้าใจว่าเราได้ความพยายามตามสมควรในการใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลดังกล่าวของคุณ อย่างก็ตาม คุณเข้าใจและยอมรับว่าไม่มีคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์ใดที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์แบบ อนึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์ของเรารับรู้ถึงความเป็นส่วนตัวของคุณและจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลใดเว้นแต่ได้รับความยินยอมของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

 

คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริการของเรามีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ ไม่ว่าโดยทางวาจาและภาพต่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพซึ่งมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

 

บริษัทฯ และบุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมายมีสิทธิที่จะแสดงเนื้อหาหรือสื่อใดๆ ที่คุณนำเข้าสู่ (upload) ระบบของเรา การนำข้อมูลเช่น รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นใดเข้าสู่ระบบเท่ากับว่าคุณได้ให้สิทธิแก่เราในประการดังต่อไปนี้

(1) สิทธิที่จะใช้ คัดลอก พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ โพสต์ ส่ง และแจกจ่ายสื่อและสิ่งอื่นใดที่อยู่ในสื่อนั้นทั่วโลกโดยไม่คิดมูลค่า

(2) คุณยืนยันว่าบุคคลใดๆ ที่มีภาพในสื่อนั้น (หรือในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรม) ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ที่จะใช้ คัดลอก พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ โพสต์ ส่ง และแจกจ่ายสื่อและสิ่งอิ่นใดที่อยู่ในสื่อนน และ

(3) คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและชดใช้เงินคืนแก่ ผู้เขียน และ/หรือ บริษัทฯ (และนายจ้าง และ/หรือ สปอนเซอร์ ของบริษัทฯและผู้เขียน) จากข้อเรียกร้องหรือร้องขอใดๆ ของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าทนายความอันเป็นผลมาจากสื่อที่คุณนำเข้าสู่ระบบโดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

 

 1. การรับส่งข้อมูล

คุณยอมรับว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งและรับในเว็ปไซต์และแอปพลิชันนั้น จะถูกตรวจสอบและเข้าถึงโดยบริษัทฯ และบุคคลที่บริษัทฯได้มอบหมาย ซึ่งบริษัทฯ และบุคคลที่บริษัทฯมอบหมายนั้นสามารถที่จะใช้และส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ โดยคุณตกลงที่จะไม่คิดราคาหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

 

นอกจากนี้ คุณตระหนักว่าอาจมีการเปิดเผย การรับ และส่งข้อมูลในวรรคก่อนในกรณีที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

 

 1. การปฏิเสธความรับผิดชอบและคำรับประกัน

คุณตกลงที่จะใช้แอปพลิเคชันฯและบริการโดยยอมรับความเสี่ยงโดยลำพัง โดยตระหนักว่าทั้งแอปพลิเคชันฯ และการบริการฯ เป็นสิ่งที่ถูกให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ (as is) แอปพลิเคชันฯ และบริษัทฯ ไม่ให้ความรับรองใดๆ ไม่ว่าทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงคำรับรองต่างๆ เช่น ความมีคุณภาพทางการค้า ความพร้อมใช้งาน การปราศจากการล่วงละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิใดๆ เงื่อนไข การใช้ประโยชน์ มูลค่า ความไม่คลาดเคลื่อนของข้อมูล และการทำงานของระบบ เป็นต้น

 

คุณเข้าใจและยอมรับว่าแอปพลิเคชันฯและบริการของเราไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำ วินิจฉัยหรือรักษาโรคอันมีลักษณะเป็นการกระทำตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทย และยอมรับว่าการให้บริการของเราเป็นเพียงการเป็นสะพานเชื่อมทางเทคโนโลยีระหว่างคุณและผู้ให้บริการเท่านั้น

 

คุณเข้าใจและยอมรับว่าผู้ให้บริการในแอปพลิเคชันฯนั้น เป็นผู้มีหน้าที่และเป็นผู้มีอำนาจ ความรับผิดชอบ การตรวจสอบการบริการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การสั่ง หรือตัดสินใจในการรักษา และการดำเนินการรักษาอื่นใด การดำเนินการข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัย การรักษา ขั้นตอน และการให้บริการต่างๆ เป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

 

บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมในเชิงเนื้อหา (editorial control) และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคำแนะนำ การตรวจโรค และการกระทำอื่นใดที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันฯ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของความเห็น ข้อความ หรือข้อมูลใดๆ โดยผู้ให้บริการ

 

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหา (ซึ่งหมายรวมถึงเนื้อหาที่ได้ให้ไว้ในหัวข้อเรื่องคำถามสาธารณะและคำตอบและเนื้อหาใดๆ ที่ได้ให้ไว้ในการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล) บน แอปพลิเคชันฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานดังต่อไปนี้ ผู้เขียนเนื้อหาดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เขียน”) จะต้องรับผิดชอบเนื้อหาของตนเองแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าเราจะหวังว่าคุณจะได้พบว่าเนื้อหาทั้งหลายเหล่านั้นมีสาระและให้ความรู้ แต่เราหรือผู้เขียนจะไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกนำเสนอหรือที่ได้ให้ไว้ภายในหรือผ่านทางเนื้อหาในเรื่องการรักษาโรคประจำตัว การกระทำต่างๆ หรือการใช้ยารักษาโรค

 

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ผู้เขียน ลูกจ้างหรือสปอนเซอร์ของผู้เขียน จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดในค่าเสียหายหรืออันตรายอันเป็นผลมาจากการใช้ แอปพลิเคชันฯ ของคุณ ซึ่งรวมถึง ค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายสืบเนื่องหรือค่าเสียหายอื่นๆ ภายใต้หลักกฎหมายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ละเมิด สัญญา ความรับผิดเด็ดขาดหรือหลักกฎหมายอื่นๆ แม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าว โดยไม่เป็นการจำกัดในหลักการทั่วไปที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียน (รวมถึง ลูกจ้าง และ/หรือ สปอนเซอร์ ของผู้เขียนดังกล่าว) จะไม่มีความรับผิดโดยสิ้นเชิงสำหรับ:

 

(1) ความสูญเสียหรือความบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ การละเลยหรือความประมาทเลินเล่อของผู้เขียน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในการจัดหา รวบรวมหรือส่งข้อมูลภายในหรือผ่านทางเนื้อหา;

(2) ข้อผิดพลาด การละเลยหรือความไม่ถูกต้องใดๆ ในข้อมูลดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือความล่าช้าหรือการขัดขวางในการส่งข้อมูลดังกล่าว; หรือ

(3) การตัดสินใจใดๆ ที่ได้ทำหรือการกระทำที่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการโดยเชื่อถือข้อมูลดังกล่าว

 

จากที่ได้กล่าวมานั้นจึงหมายความว่า คุณไม่ควรที่จะเชื่อมั่นในเนื้อหาหรือทำการตัดสินใจทางการแพทย์หรือการตัดสินใจที่สำคัญอื่นใดโดยยึดตามเนื้อหาดังกล่าว และมันยังหมายความว่า ผู้เขียนจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณกระทำหรือไม่กระทำกับเนื้อหาดังกล่าว หากต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลหรือการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ส่วนตัวของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

 

บริษัทฯ ผู้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทฯ ผู้จัดหาของบริษัทฯ ผู้ให้บริการ ผู้เขียนหรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่ได้ระบุไว้บน แอปพลิเคชันฯ จะไม่ต้องรับผิดสำหรับความบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงความตายอันเนื่องมาจากหรือมีสาเหตุมาจากการที่คุณใช้งาน แอปพลิเคชันฯ หรือเนื้อหาหรือนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดภายในขอบเขตอย่างเต็มที่เท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งาน แอปพลิเคชันฯ หรือเนื้อหาใดๆ ของคุณจะต้องมีการเรียกร้องภายใน หนึ่ง (1) ปีนับตั้งแต่วันแรกของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว การเยียวยาแก้ไขภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้จะถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะและจะถูกจำกัดเท่าที่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ ข้อจำกัดความรับผิดในข้อนี้จะไม่นำไปใช้กับข้อเรียกร้องสำหรับความบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือความตายที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการที่คุณล่วงละเมิดบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน้าที่ของคุณในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้

 1. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและชดใช้เงินคืนแก่ ผู้เขียน และ/หรือ บริษัทฯ (และนายจ้าง และ/หรือ สปอนเซอร์ ของบริษัทฯ และผู้เขียน) จากข้อเรียกร้องหรือร้องขอใดๆ ของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าทนายความอันเป็นผลมาจาก (1) เนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ประกาศหรือทำให้มีขึ้นผ่านทาง แอปพลิเคชันฯ (2) การล่วงละเมิดกฎหมายใดๆ (รวมถึงการทำผิดกฎ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับใดๆ) ที่เกิดจากคุณผ่านการใช้งานของคุณในเนื้อหา แอปพลิเคชันฯ หรือบริการต่างๆ และ/หรือ (3) สิ่งใดๆ ที่คุณได้ทำโดยใช้เนื้อหา แอปพลิเคชันฯ และ/หรือ ข้อมูลที่อยู่ในสิ่งเหล่านั้น

 

 1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งาน

บริษัทฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขโดยประการอื่น ในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ในเวลาใดๆ ด้วยการประกาศข้อกำหนดในการใช้งานฉบับแก้ไขลงบน แอปพลิเคชันฯ คุณตกลงที่จะสละสิทธิใดๆ ที่คุณอาจมีในการได้รับแจ้งเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

การที่คุณยังคงใช้ แอปพลิเคชันฯ และใช้บริการต่อไปจะหมายความว่าคุณได้ตกลงยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว คุณมีอิสระในการเลือกที่จะใช้ แอปพลิเคชันฯ และใช้บริการต่อไปหรือไม่ก็ได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหลายที่อยู่ในข้อกำหนดในการใช้งาน โปรดอย่าใช้หรือหยุดใช้ แอปพลิเคชันฯ และบริการเหล่านั้น

 

 1. การปรับปรุงให้มีความทันสมัย

บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไข แอปพลิเคชันฯ ให้มีความทันสมัยอย่างสม่ำเสมอและอาจลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการให้บริการใดๆ ที่ได้จัดทำไว้ในเวลาใดก็ได้ แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหลายที่อยู่บน แอปพลิเคชันฯ นั้นมีความถูกต้อง แต่บริษัทฯจะไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือการกำหนดราคาทั้งหลายที่อยู่บน แอปพลิเคชันฯ จะมีความสมบูรณ์และถูกต้อง

 

 1. การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

คุณจะต้องไม่ใช้ แอปพลิเคชันฯ และใช้บริการในลักษณะใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ สนธิสัญญา หรือภาษีศุลกากร หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลภายนอกใดๆ หรือในลักษณะใดๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ฉ้อโกง หยาบคาย ก้าวร้าวหรือหลอกลวง หรือใช้เพื่อข่มขู่ รบกวน ล่วงละเมิดหรือคุกคามผู้อื่น หรือเพื่อสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือสาขา หรือบริษัทฯในเครือ หรือเพื่อละเมิดการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเพื่อให้เข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ และใช้ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการขัดขวางการใช้งานและความสุขของลูกค้าคนอื่นในการใช้บริการที่ถูกจัดทำโดย แอปพลิเคชันฯ

 

คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหรืออาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่บริษัทฯ หรือ แอปพลิเคชันฯ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือที่อาจคาดหมายได้ว่าจะนำไปสู่การเผยแพร่ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เหมาะสมแก่บริษัทฯหรือเว็บไซต์ของ แอปพลิเคชันฯ

 

คุณสามารถใช้ แอปพลิเคชันฯ ได้เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้และเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้ แอปพลิเคชันฯ ไปในทางที่ผิดไม่ว่าในทางใด คุณจะต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติในระหว่างที่คุณเข้าเชื่อมต่อและใช้งาน แอปพลิเคชันฯ

 

 1. การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่รัฐกำหนด

การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎระเบียบที่ควบคุมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการแพทย์และประกาศใช้โดยแพทยสภาและกระบวนการทางกฎหมาย และจะไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯในการปฏิบัติตามการร้องขอหรือข้อกำหนดของรัฐ ของศาลหรือตามสภาพบังคับแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ แอปพลิเคชันฯ และการใช้บริการของคุณหรือข้อมูลที่บริษัทฯได้จัดทำหรือรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว

 

 1. การแยกออกจากกันได้และสภาพบังคับ

หากบทบัญญัติหรือส่วนใดๆ ในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บทบัญญัติหรือส่วนดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขในขอบเขตที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ หรือทดแทนด้วยบทบัญญัติที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีความใกล้เคียงอย่างยิ่งกับบทบัญญัติเดิมที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ และจะไม่เป็นการกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือใช้บังคับได้ ของบทบัญญัติหรือส่วนอื่นใดของข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ และบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้จะยังคงมีสมบูรณ์และใช้บังคับได้อย่างเต็มที่

 

 1. การเลือกใช้กฎหมายและสถานที่พิจารณาคดี

ข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้จะถูกใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับแอปพลิเคชันฯจะตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลของประเทศไทย

 

 1. การชำระเงิน (ใช้บังคับกับลูกค้าที่ซื้อบริการให้คำปรึกษาเท่านั้น)

(1) ราคา: ราคาของการบริการให้คำปรึกษาหรือกลุ่มของบริการให้คำปรึกษา (“แพคเกจ”) จะถูกกำหนดไว้ใน แอปพลิเคชันฯ หรือบนเว็บไซต์ในเวลาที่ลูกค้าทำการซื้อจากผู้ให้บริการ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาใดๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ แต่ราคาที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการใดๆ ที่คุณได้สั่งซื้อไว้แล้ว

(2) ค่าธรรมเนียม: คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระราคาค่าบริการให้คำปรึกษาหรือแพคเกจและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ (“ค่าใช้จ่าย”) ค่าใช้จ่ายอาจรวมถึง:

(a)ภาษีบริการใดๆ ที่ใช้บังคับตามที่กฎหมายกำหนด

(b) ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของบริษัทฯ

(c) ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือค่าดำเนินการอื่นๆ อย่างเหมาะสมเมื่อมีการชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้

(3) การชำระเงิน: คุณสามารถชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการในการชำระเงินอื่นตามที่กำหนดไว้โดยผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินของบริษัทฯ คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน ณ จุดที่ทำการซื้อ

 

 1. การชำระเงิน (ใช้บังคับกับผู้ให้บริการซึ่งจัดทำบริการให้คำปรึกษาเท่านั้น)

(1) ค่าปรึกษา: คุณมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้คำปรึกษาแต่ละครั้งหรือสำหรับแพคเกจที่ได้จัดทำให้แก่ลูกค้าที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากการให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าปรึกษา”) โดยค่าปรึกษาดังกล่าวจะถูกคำนวณโดยยึดตาม “ค่าปรึกษา” / “ค่าแพคเกจ” ที่คุณได้จัดทำขึ้น คุณ:

(ก) ได้มอบหมายให้บริษัทฯเป็นตัวแทนในการรับชำระเงินโดยจำกัดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับค่าปรึกษาในนามของคุณผ่านทางโปรแกรมสำหรับดำเนินการชำระเงินที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้น; และ

(ข) ได้ตกลงให้การชำระเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทฯจะถือเสมือนว่าเป็นการชำระเงินโดยลูกค้าให้แก่คุณโดยตรง

 

(2) การชำระเงินให้แก่คุณ: บริษัทฯตกลงที่จะนำส่งเงินค่าปรึกษาให้แก่คุณอย่างน้อยเป็นรายเดือนโดยจะมีการหักค่าธรรมเนียมในการให้บริการของ Chiiwii LIVE (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงินที่จะชำระแก่ผู้ให้บริการ”) เงินที่จะชำระแก่ผู้ให้บริการจะต้องมีจำนวนเกินกว่า 500 บาท จึงจะมีการนำส่งเงินจำนวนดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ยอดขั้นต่ำ”) หากเงินที่คุณจะได้รับมีจำนวนไม่ถึงยอดขั้นต่ำในเดือนปฏิทินใด เงินที่จะชำระแก่ผู้ให้บริการจะถูกเก็บไว้จนถึงเดือนถัดไป กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินต่อไปจนกว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะถึงยอดขั้นต่ำและเงินที่จะชำระแก่ผู้ให้บริการจึงจะถูกนำส่งให้แก่คุณ เงินที่จะชำระแก่ผู้ให้บริการแต่ละครั้งจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารตามที่คุณกำหนด

 

(3) การเปลี่ยนแปลงค่าปรึกษา: คุณอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรึกษาของคุณในเวลาใดก็ได้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้าใดๆ ในการทำให้ค่าปรึกษาที่ถูกเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้บนประวัติสาธารณะของผู้ให้บริการ

 

(4) ค่าบริการของ Chiiwii LIVE: เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการที่บริษัทฯได้จัดทำบริการเพื่อการใช้งานและเพื่อประโยชน์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการแก่บริษัทฯโดยคิดคำนวณจากการให้คำปรึกษา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าบริการของ Chiiwii LIVE”) บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการของ Chiiwii LIVE ในเวลาใดๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ และบริษัทฯจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้บริการต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวในการคำนวณค่าบริการของ Chiiwii LIVE จะถือว่าคุณได้ตกลงยินยอมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

(5) ใบเสร็จ: เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่คุณ บริษัทฯจะจัดทำระบบส่งใบเสร็จถึงลูกค้าสำหรับการให้คำปรึกษา เมื่อคุณได้ให้คำปรึกษาเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯจะจัดเตรียมใบเสร็จและออกใบเสร็จดังกล่าวถึงลูกค้าผ่านทางอีเมล์ในนามของคุณ

 

(6) ภาษี คุณยอมรับและตกลงว่า คุณจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและนำส่งภาษีเงินได้ ภาษีการขายและการใช้งาน ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีสำหรับธุรกรรมอื่นใดทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นจากการจัดทำบริการให้คำปรึกษา

 

 1. บัตรกำนัล

บริษัทฯ อาจออกบัตรกำนัลให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพื่อมอบให้แก่ลูกค้าของพวกเขาหรือออกให้โดยตรงแก่ลูกค้าให้ผลประโยชน์แก่บริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัตรกำนัล”) อย่างไรก็ตาม บัตรกำนัลจะต้องถูกนำไปใช้โดยสุจริตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

 

การใช้บัตรกำนัลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้บนบัตรกำนัลและผู้ให้บริการ(แล้วแต่กรณี) ที่ได้เสนอบัตรกำนัลนั้นๆ ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องใช้บัตรกำนัลภายในกำหนดระยะเวลาในการนำไปใช้ของบัตรกำนัลเหล่านั้น และจะไม่มีการขยายกำหนดระยะเวลาในการนำไปใช้ของบัตรกำนัลใดๆ ลูกค้าและผู้ให้บริการตกลงยอมรับว่าคุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทฯไม่ว่าโดยประการใดจากบัตรกำนัลที่หมดอายุการใช้งาน

บัตรกำนัลไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์อื่นใดได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด

 

หากบริษัทฯสงสัยว่าผู้ให้บริการหรือลูกค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ใช้บัตรกำนัลไปในทางที่มิชอบ บริษัทฯจะระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องเพื่อรอการสอบสวนและจะแจ้งให้ผู้ให้บริการและลูกค้าทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว บริษัทฯอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ให้บริการหรือลูกค้าตามดุลพินิจของบริษัทฯโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว

 

 1. นโยบายในการคืนเงิน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินค่าบริการ

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ใน แอปพลิเคชันฯ ในการให้บริการของบริษัทฯ และในเนื้อหาของการให้บริการเหล่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “IPR”)

 

คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ IPR เพื่อรับบริการของบริษัทฯ เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและพิมพ์สำเนาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจส่งต่อสิ่งที่อยู่ใน IPR ให้แก่แพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในท้องถิ่นของคุณ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนา เผยแพร่หรือใช้งาน IPR ในทางธุรกิจ

 

เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ผสม และเครื่องหมายอื่นๆ ของ Chiiwii และChiiwii LIVE ที่แสดงอยู่ใน แอปพลิเคชั่น ของบริษัทฯถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯเป็นเจ้าของในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ

 

 1. การบอกเลิกสัญญา

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญานี้โดยเคร่งครัด การที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและบริการจะสิ้นสุดลงทันทีหากคุณล่วงละเมิดข้อกำหนดใดๆ ในสัญญานี้ ในกรณีที่คุณล่วงละเมิดหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในสัญญานี้ บริษัทฯจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ทันที

 

ในกรณีที่บริษัทฯบอกเลิกสัญญา บัญชีผู้ใช้งานของคุณจะถูกยกเลิกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ ภายใต้บังคับของข้อ 21 ราคาและค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วจะไม่มีการคืนให้

 

 1. เบ็ดเตล็ด

คุณเข้าใจว่าการที่คุณทำเครื่องหมายลงในช่อง “ตกลง” สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ แบบฟอร์มอื่นใด ที่มีการเสนอให้แก่คุณบน แอปพลิเคชันฯ คือการที่คุณได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้และการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการลงนามโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

คุณตกลงว่า บริษัทฯอาจส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือ การแจ้งเตือน การเปิดเผยหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการให้แก่คุณ (เรียกรวมกันว่า “การติดต่อสื่อสาร”) ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) อีเมล์ โดยใช้ที่อยู่ที่คุณได้แจ้งแก่บริษัทฯขณะลงทะเบียน (2) บริการส่งข้อความสั้นๆ (“SMS”) โดยจะส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณได้แจ้งแก่บริษัทฯขณะลงทะเบียน (3) ระบบเด้งเตือนบนอุปกรณ์พกพาของคุณ หรือ (4) การประกาศการติดต่อสื่อสารลงบนเว็บไซต์

 

หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้เป็นอัน ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ตามคำสั่งศาลหรือสถาบันอื่นที่มีเขตอำนาจ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตัดออกหรือจำกัดไว้ในขอบเขตที่น้อยที่สุดที่จะทำให้บทบัญญัติส่วนที่เหลือในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้มีผลใช้บังคับได้อย่างเต็มที่ต่อไป การที่บริษัทฯไม่ใช้หรือบังคับตามสิทธิหรือบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว