ภก.ศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล (เภสัชกร)

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ภก.ศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล (เภสัชกร)

ภก.ศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล (เภสัชกร)

ภก.ศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล

เภสัชกร, เวชศาสตร์ชะลอวัย

     การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


Loading ...
Success